Областни съвети и комисии
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2019 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед № РР - 2/ 11.01.2018 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол от 16.03.2018 г. (1)

Протокол от 16.03.2018 г. (2)
Протокол от 27.03.2019 г.

 

2

Областен съвет по условия на труд

Заповед № РД - 112/18.09.2018 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

Архив 

3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 161/ 07.11.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.11.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г.

Протокол 04.12.2018 г.

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-146/ 05.10.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Биляна Лазова

Архив5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР - 15/18.09.2018 г.

Заповед ОСУЕР № PP-1/10.01.2019 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета проведено на 30.11.2018 г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
арх. Екатерина Петрова

Архив

Протокол 30.11.2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на общинските програми по чл. 9 от ЗЕВИ

Годишен отчет за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност на основание чл. 12 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОТОПЛЯВАНИ И/ИЛИ ОХЛАЖДАНИ СГРАДИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (чл. 23, ал. 1 от ЗЕЕ)

6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД- 91/ 22.06.2017 г.

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар: Милена Василева

Архив

Протокол 17.05.18 г.

 

План за работа

на съвета за 2018 г.

 

7

Областен съвет по сигурност

Заповед № ОМП-2/15.02.2019 г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

Дневен ред на

заседание на

06.06.18 г.

Протокол от заседание на ОСС от 06.06.2018 г.


 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед № РД-22/15.02.2019 г.

Правила за работа на съвета, утвърдени на заседание на 10.10.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марияна Михайлова

Технически секретар: Петко Петков

Архив

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД-121/09.10.2018 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 13.11.2017г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол ОСЗГ 07.12.2018 г.

-26.06.2019 г.

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:
арх. Екатерина Петрова

Архив

Протокол 15.03.2019 г.11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед № РД- 5/ 11.01.2018г.

Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Росен Симеонов

Технически секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол 13.02.18 г.

 

Протокол 27.03.2018 г.


Протокол 18.04.2018 г.

Протокол 14.08.2018 г.


Протокол 18.10.2018 г.

Протокол 12.02.2019 г.

Протокол 26.03.2019 г.

Протокол 17.04.2019 г.

12

Епизоотична комисия

Заповед № РД-113/18.09.2018 г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

АрхивПротокол от 03.09.2018 г.


Протокол 12.04.2019 г. 

Протокол 29.05.2019 г.

Протокол 16.07.2019 г.

Протокол 22.07.2019 г.

Протокол 29.07.2019 г.

Протокол 31.07.2019 г.

Протокол 05.08.2019 г.

Протокол 12.08.2019 г.

Протокол 19.08.2019 г.

Протокол 21.08.2019 г.

Протокол 27.09.2019 г.

Протокол 03.09.2019 г.

Протокол 10.09.2019 г.

13

Областна комисия по транспорт

Заповед № PД-48/26.07.2019 г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 22.06.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 09.01.18 г.

Протокол 28.11.2018 г.
Протокол 13.02.2019 г.
Протокол 08.08.2019 г.

14

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед № РД- 172/ 21.11.2017г

Утвърден
правилник на
заседание на комисията 
проведено на 26.02.2016г.

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Перник (2011-2020 г.)

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Перник през 2018 г. и План-програма за периода 2019 - 2020 г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив


Протокол 10.01.2018 г.

Протокол 07.03.18 г.


Протокол 17.09.2018 г.

Протокол 13.11.2018 г.

Протокол 27.03.2019 г.

15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед РД-21/15.02.2019 г.

Заповед РД-26/26.03.2019 г.

Правила за работа на
комисията, утвърдени на заседание на 04.12.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

Протокол 26.02.2019 г. 

 

16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед №РД-118/08.10.2018 г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № РД-77 /06.06.2017г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Иванна Венева

Архив

Протоколи:

-17.01.18 г.

-01.02.18 г.

-01.03.18 г.

-22.03.18 г.

-18.05.18 г.

-07.06.18 г.
-06.07.18 г.
-25.07.2018 г.
-03.10.2018 г.
-08.11.2018 г.
-26.11.2018 г.
-12.12.2018 г.
-14.01.2019 г.
-28.03.2019 г.
-14.06.2019 г.
-16.07.2019 г.
- 06.08.2019 г.

- Годишен доклад за 2018 г.

17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед №РД-54/02.08.2019 г.

Няма правилник  Закон за водите

Председател:
Диана Кирилова


Архив

ГРАФИК ПРОВЕРКИ 2019 Г.

- Протокол от работна среща във връзка с промените в Закона за водите касаещи язовирите (16.08.2018 г.) 

18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП-1/15.02.2019 г.

  Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

 

Протокол 26.02.18 г.

Протокол 30.10.2018 г. 

19 Областен координационен център Заповед № РД-117/03.10.2018 г. Правилник за организацията и дейността на Областния координационен център Председател: Ирена Соколова

Секретар: Марчела Василена
Протокол 10.09.2018 г.

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2018 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия