П Р О Т О К О Л № 5 от работна среща на група „Енергетика и инфраструктура” към ОСР, 06.03.2013г.

На заседанието присъстваха:

 • инж. Борислав Драгомиров - мл. експерт в ОА
 • инж. Веселин Владов – РДГ – Кюстендил
 • Аделина Стоянова – РИОСВ-Перник
 • Васил Василев – ДГС – Радомир
 • Станислав Владимиров – зам. кмет община Перник
 • инж. Юри Драганов – община Перник
 • инж. Георги Манолов – „Въглища” Перник ООД
 • Емил Бачев – ОУ ПБЗН – Перник
 • инж. Георги Янев – „Мини открит въгледобив”
 • Михаил Ризов – „Рекоул” АД
 • Стефан Златков – Столична митница
 • Димо Димов – Началник отдел „Контрол”, дирекция „ПРК”- МИЕТ
 • Николина Гордеева – Гл. инспектор , дирекция „ПРК”- МИЕТ
 • Димитър Катев – държавен инспектор – МИЕТ
 • Илиана Кованджийска – Директор ДСП-Перник
 • Красимир Първанов – Районна прокуратура –Перник
 • Богомил Точев – Началник отдел „ОП” при ОД на МВР
 • Николай Колев – Началник І-РПУ -Перник

Срещата се проведе при следния дневен ред:

1. Кратко представяне/анонси на действащите в Областта стратегически документи или приоритети в сферата на здравеопазването и околната среда:

Областна стратегия за развитие на област Перник

2. Дискусия на теми:

- Основни проблеми на областта в сферата на енергетиката и инфраструктурата, транспорта и телекомуникациите

- Възобновяемите източници на енергия – за и против, предпоставки за развитие в областта, нов бизнес или невъзможно решение

- Изграждането на нови и поддържане на съществуващи трасета и съоръжения в електропреносната мрежа

- Поддържане, рехабилитация и ремонт на пътната мрежа или изграждане на нова – кои пътища да се приемат за приоритетни

- Състояние на обществения транспорт и необходимост от развитие

- Достъп до интернет

- Обсъждане на идейни проекти

3. Разни

 

Заседанието бе открито от г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар, която запозна присъстващите с идеята за съставяне на Областната стратегия за развитие (ОСР) чрез провеждане на срещи с работни групи, разделени в зависимост от отрасъла в който се развиват. Представи членовете на фирма ,,Идеин’’ и даде думата на Лора Саркасян – представител на „ИДЕИН”.

Лора Саркасян – Плановете за развитие са със 7-годишен период на планиране (2014-2020г.) и са национални, регионални, областни и общински. ОСР трябва да е готова в края на юни 3013г., като съставянето й е колективен творчески процес на експертите от всички направления. Подобряване на условията на живот от гледна точка на инфраструктура, ВиК,  рехабилитация на жилища и пътища, изграждане на европейските транспортни коридори, газификация на възможно най-много населени места.

инж. Ема Михайлова – В този План за регионално развитие могат да се включат всички клонове на инженерната инфраструктура – пътищата с в лошо състояние, ВиК мрежата е стара и амортизирана, и тн.

инж. Камен Каменов - Водоснабдяването е с приоритет:

 • поради остарялата водопроводна мрежа загубите от питейна вода надхвърлят 70-80%;
 • резервоарите и хидротехническите съоръжения са стари и неефективни;
 • водоизточника на гр.Перник е само един и се нуждае от ремонт и почистване, а за целта е нужно да се източи – невъзможно! Освен това, количеството вода, което се влива в яз.Студена намалява с всяка година.
 • Има селища, които имат вода само два дни в седмицата;
 • За да се работи по тези проблеми са нужни много средства, което ще завиши цената до крайния потребител и в един момент ще се окажем в ситуацията на сегашните енергоразпределителни дружества.

инж. Александър Рангелов – Подобряването на инфраструктурата допринася за облекчаване на трафика и намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Татяна Байкушева – В община Трън има възможност за развитие на туризма, но при сегашното състояние на транспортната и ВиК инфраструктура, това ще е много трудна задача.

Цветелин Петров – Каквито и планове и стратегии да се правят за в бъдеще, те трябва да се съгласуват с всички институции, защото в момента нещата се правят хаотично – първо се прави рехабилитация на даден път, след известно време същия този път се разкопава за да се подменят тръби или нещо друго.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия