П Р О Т О К О Л № 10 от работна среща “Здравеопазване и околна среда”

На срещата присъстваха:

 1. Светла Богданова – Гл. експерт „ЗСДЖП”, Община Перник
 2. Галина Асенова – Общински съветник в Общински съвет Перник
 3. Надя Василева – Ст. специалист ПСОВ, Община Земен
 4. Георги Миленков – Началник отдел, Община Трън
 5. Таня Георгиева – Финансов контрольор на РЗОК - Перник
 6. Милена Матеева – РЗИ – Перник
 7. Д-р Василка Василева – Болничен епидемиолог, МБАЛ Перник
 8. Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК – Перник
 9. Татяна Чифличка – Гл. експерт, РДСП – Перник
 10. Илияна Кованджийска – Директор ДСП – Перник
 11. Елена Иванова – Директор АКРРДС, Областна администрация Перник
 12. арх. Александра Бабунска – Гл. експерт, Областна администрация Перник
 13. Иванка Василева - Гл. експерт, Областна администрация Перник
 14. Изабела Борисова – Ст. Експерт, Областна администрация Перник
 15. инж. Борислав Драгомиров – Мл. експерт, Областна администрация Перник
 16. Ирена Тодорова – Мл. експерт, Областна администрация Перник
 17. Жечка Калинова – управител на фирма „Идеин”
 18. Илиян Опрев – „Идеин”

Срещата бе открита от Елена Иванова - Директор АКРРДС, Областна администрация Перник. Тя даде думата на представителите на фирма „Идеин” да запознаят присъстващите с разработените от тях анализи, които предстои да станат част от Областната стратегия за развитие на област Перник 2014-2020.

Г-жа Жечка Калинова започна с уточнението, че на предишните срещи са открити разминавания в статистическите данни, подадени от Националния статистически институт и помоли присъстващите да сигнализират при отриване на явни несъответствия и да изпратят актуалните данни, с които разполагат.

Преди да представят основните данни и анализи, обект на тематичната насоченост на групата, представителите на „Идеин” запознаха присъстващите с общата картина на населението и икономиката в областта като много важна предпоставка за здравното и социално състояние на населението и за състоянието на околната среда.

 

Демография:

-                 големи интрарегионални разлики в разпределението на населението в рамките на областта, обезлюдяване на периферните зони, което пряко влияе върху здравната обезпеченост и качестовто на здравните услуги в тези региони;

-                 възрастова структура – застаряващо население, намаляване на броя на хората в активна възраст, чието пряко следствие е нуждата от повече здравни и социални грижи;

-                 образователната степен на населението е съизмерима със средните показатели за страната.

 

Икономически анализ и пазар на труда:

-                 срив на икономическите показатели;

-                 преобладаващ дял на индустриалните производства и на добивната промишленост в областта;

-                 секторно разпределение на работната ръка – заетите в сферата на здравеопазването са малко по-малко от средното за страната;

-                 нивото на безработицата е по-ниско от средното за страната, но въпреки това показателя на средната брутна годишна работна заплата е много по-нисък от средния за страната. Това означава, че съществуващите работни места са с ниска добавена стойност, съществува заетост предимно в сектори изискващи неквалифициран или нискоквалифициран труд;

-                 голяма част от населението (над 62%) е в риск от бедност и социално изключване, което пряко рефлектира върху здравословния начин на живот и възможността за получаване на качествени здравни грижи, както и върху възможността за поемане на лична отговорност за опазването на околната среда.

След така представената въвеждаща част, г-жа Калинова предостави данните, като акцентира на някои изводи от тях:

Здравеопазване:

-                 Наблюдава се трайно по-висока тенденция на смъртността с възможност за превенция (до 65г.);

-                 Наблюдава се ниски нива на здравно покритие, което в пъти по-ниско от средното за страната в малките и по-отдалечени общини;

-                 нивото на детска смъртност е устойчиво по-ниско от средното за страната;

-                 Мрежата от здравни заведения е недобре развита и в недобро състояние. (При представянето на данните бяха открити разминавания в броя и вида на заведенията, което ще бъде корегирано.)

 

Околна среда:

-                 Качество на въздуха – екологичните проблеми са концентрирани около по-големите градове, където гъстотата на населението и на производствените замърсители е най-висока. Проблемът със замърсяването на въздуха е голям, тъй като градът е сред най-замърсените в странтата. В град Перник съществуват и географски предпоставки за задържане на замърсяения въздух. Освен големите промишлени предприятия, голямо влияние върху чистотата на въздуха оказват и битовите потребители на твърди горива, транспорта и лошото състояние на уличната мрежа. Силното влияние именно на тези фактори може да даде логично обяснение на факта, че намаляването на производствата в следствие на кризата, не оказва толова осезаемо влияние върху замърсяването на въздуха.

-                 Качество на водите – един от основните причинители за влошаване на качестовто на водите е недоброто състояние на канализационните системи. Като цяло процентът на обхванатите от ПОСВ отпадни води е над-средния за страната.

-                 Замърсени територии - 2500 дка от площта на областта са замърсени с цинк и олово. Останалата част от територията има положителна оценка за състоянието на почвите

След представянето на посочените данни някои от участниците изразиха своите позиции.

д-р Василка Василева: „По отношение на здравеопазването искам да кажа, че много важно е да се знае, че в сферата на здравеопазването се работи с много пари. Базата се руши, не се поддържа добре. Необходимо е лекарите да са лекари, а не администратори. Много от добрите специалисти напускат болницата и се реализират в София или в чужбина.

Качеството не само доспъпа до здравеопазване също е основен проблем.

Необходима е цялостна промяна в стратегията за областните болници. Близостта до София оказва неблагоприятно въздействие за развитието на болницата, тъй като голяма част от средствата и много от добрите специалисти се насочват на там. Трябва да се помисли и за допълнителното обучение на персонала.

Жизнената среда и начинът на живот са много важни. Стресът, нездравословното хранене, замърсяването на околната среда, ниския стандарт на живот са основни фактори, определящи здравето на населението. На предната среща го казах и сега ще го повторя – там където няма здрави и образовани хора, района е обречен на провал.

По отношение на качеството на въздуха – високата концентрация на прахови частици в дихателната зона има водещо значение в праховата патология.”

Д-р Василева запозна присъстващите с подробни данни за сериозното въздействие на замърсяването с финни прахови частици върху здарвето на хората и окачестви проблема като много сериозен.

фирма “ИДЕИН”: „Въпросът с качеството на въздуха наистина е важен, но и доста сложен за разрешаване. Ако върху индустриалните замърсители може да се влияе чрез налагане на стандарти и глоби, то върху битовити потребители трудно може да се окаже някакво въздействие. Едно от основните направления, заложени в европейските документи, е стремежът към енергийно независима Европа. Трябва да се помисли в тази посока и да се правят повече проекти за подобряване на енергийния мениджмънт.

До 2015 г. се очаква да приключи газифицирането в Перник и Радомир. До колко това ще промени качеството на въздуха и дали потребителите ще могат да си го позволят финансово, не може да се каже.”

Галина Асенова: „Относно емисиите на вредни вещества трябва да се обърне внимание на управлението на отпадъците. Липсва разделното им събиране. Друг важен момент е добива на строителни материали. Перник е с доста голям брой разрешителни за добив на строителни материали.” Тя добави, че по отношение на възобновяемите източници на енергия е изготвена „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2012-2020”, която ще предостави на Областна администрация и на фирма „Идеин”.

д-р Василка Василева: „Всеки ръководител на звено трябва да въведе разделното събиране на отпадъците. Но това трябва да е доброволно, а не задължително. Нашата болница може да е пример за добра практика, защото от няколко години започнахме да събираме разделно отпадъците и да ги издаваме за вторични суровинии. Друг въпрос е, че цените за изкупуване са много ниски и немотивиращи. Призовавам и другите държавни институции и администрации да са по-активни в тази посока и да дават добър пример.

При нас проблемът с отпадъците е по-сложен, защото всяка година е необходимо да бъдат обезвреждани и изхвърляни тонове опасни отпадъци.”

фирма “ИДЕИН”: „Как се обезвреждат опасните отпадъци в болниците?”

д-р Василка Василева: „Съхраняват се в специални съоръжения.”

Представителите на „Идеин” запознаха участниците с първоначалния вид на SWOT анализа.

д-р Василка Василева: „Във връзка със една от слабите страни свързана със здравеопазването. Много е важно всеки човек да има бърз достъп до качествен медицински център. Фактора време е много важен. Важна е и обратната връзка – един пациент трябва да е достатъчно взискателен към специалиста, да иска качествено обслужване, а не приятно отношение.”

фирма “ИДЕИН”: Ще преформулираме една от слабите страни в SWOT анализа, относно здравеопазването.

Представяме Ви Стратегическа цел 3, със съответните два приоритета, както и мерки за стратегическа цел 3.

Очакваме вашите корекции и предложения до края на месец Април. Благодаря Ви за участието.

В заключение на срещата бе отбелязано, че и личната инициатива и отговорност са от съществено значение както за грижата както към здравето, така и към околната среда.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия