Отчет от транспортната комисия

ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ПРЕЗ 2010 Г. 

През настоящата година беше проведено едно заседание на Областната комисия по транспорт.

На заседанието беше разгледан и обсъден проект на Правила за организацията и дейността на Областната комисия по транспорт за област Перник. След гласуване членовете на Комисията приеха единодушно Правилата за организацията и дейността на Областната комисия по транспорт.

Разгледано  и обсъдено беше предложението на община Перник за промяна в маршрута по линията Перник – Мали Дрен от Областната транспортна схема, направено съгласно Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили.

Вместо по извън градската магистрала да се преминава през вътрешноградската  магистрала със следните спирки: ”Шахтьор”, „Иван Пашов”, „3-та поликлиника” и „Бучински път”. Поради удълженото време за пътуване през вътрешноградската магистрала часът за връщане от Мали Дрен за  Перник се променя вместо в 9.00 става 9.10 ч./сутрешен курс/  и вместо 18.00ч. става 18.10 ч./вечерен курс/. Предложено беше да има спирки на „Тева” и „Банята”. Предложението и допълнението  бяха приети с пълно мнозинство от присъстващите.

Предложено беше по линията Перник-Радомир от Областната транспортна схема, да отпадне  спирката разклон Батановци и се добавят спирките Чешмето – кв.Бела вода и Младежкия дом в гр.Радомир за улеснение на гражданите. Взе се решение от членовете на комисията да бъде направена промяната, като общините Перник и Радомир представят в областна администрация  съгласувани разписания от техните квоти с допълнени спирки Чешмето – кв.Бела и Младежки дом – гр.Радомир и отпаднала спирка разклон Батановци.

Поставен беше въпроса за линията Перник – Благоевград от Републиканската транспортна схема, която не се изпълнява от много години. Членовете на комисията се обединиха около мнението община Перник да разгледа  и актуализира  разписанието при необходимост. Един от членовете на Комисията изрази мнение, че такава линия не може да съществува, тъй като предимно студенти  пътуват за Благоевград и предпочитат да използват услугите на БДЖ, тъй като имат  намаление.

Поставен бе въпроса от кметът на община Трън  за припокриване на линии от квотата на община Перник и община Трън. От община Перник и Трън, от чиито квоти се изпълняват курсовете по линията АГ Перник – Трън, следва да се прецезира движението по линията. Комисията ще разгледа постъпилите от тях писмени предложения, изготвени съгласно Наредба №2.

Дадено беше предложение на следващо заседание да бъде  обсъден  проблемът със специализирания превоз, който се изпълнява като редовни линии.

Във връзка с актуализиране състава на Областната комисия по транспорт беше изготвена и изпратена  за сведение Заповед №РД-307/20.07.2010г. на Областния управител до всички членове на комисията.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия