Конкурси

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт – Регионално развитие” /социални, стопански и правни науки/
07.11.2017
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-158/23.10.2017 г. на областния управител на област Перник, реши: І. Допуска до конкурс следните кандидати: 1.    Владислав Валериев Василев; 2.    Оливера Юлиянова Енчева; 3.    Виолета Страхилова Петрова – Младенова; 4.    Лилия Ангелова Георгиева; 5.    Елизабет Темелкова Червенкова; 6.    Надя Валериева Тасева; 7.    Илияна Искренова Рангелова; 8.    Кирил Николаев Стаматиев; 9.    Дияна Маринова Борисова; 10.  Ваня Иванова Банкова-Борисова; 11.  Райна Николова Александрова; 12.  Гошо Крумов Кирилов; 13.  Събка Михайлова Николова Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.11.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Областна администрация –...

Обявление - Конкурс за длъжността" Младши експерт "Регионално развитие" /социални, стопански и правни науки/
20.10.2017

Съобщение - НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
20.09.2017
Основните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са: Закон за администрацията; Устройствен правилник на областните администрации; Закон за държавният служител; Закон за регионалното развитие;   Специалните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са: Закон за здравето; Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за Националния архивен фонд; Закон за водите; Закон за защита при бедствия.  

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /технически науки/
20.09.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /социални, стопански и правни науки/
20.09.2017

Обявление - Конкурс за длъжността" Старши експерт "Регионално развитие" /технически науки/
01.09.2017
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане наконкурсите за държавни служители, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", сместоработа в гр. Областна администрация - Перник, щатни бройки: 1 при следнитеусловия:1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурснатадлъжност:- образование: Бакалавър;- професионален опит – 1 години;- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностнахарактеристика:- Област на висше образоване – Технически науки;- Познания в областта на строителството и превенция на риска от бедствия иаварии;- Добра...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия