Териториялни структури
 

НАИМЕНОВАНИЕ

РЪКОВОДИТЕЛ

АДРЕС

КОНТАКТИ

Отдел „Статистически изследвания – Перник”

Мая Симеонова

Гр. Перник,

Ул. “Отец Паисий” № 2

телефон:
076/ 68 86 52

факс:
076/ 60 07 20

e-mail: MSimeonova@nsi.bg

Отдел “Държавен архив”

Станислава Георгиева

Гр. Перник,

ул. “Св.св. Кирил и Методий” № 1

телефон:
076/ 60 34 93;
076/ 60 32 73

e-mail: pernik@archives.government.bg

Областна дирекция на МВР

Иван Зеленков

гр. Перник,

ул. "Самоков" № 1

телефон:
076/ 67 62 77

е-mail:
pernik@mvr.bg

Първо районно управление

Гр. Перник

Аделина Петрова

гр. Перник,

ул. "Самоков" № 1

телефон: 
076/ 67 66 76;
076/ 676 371

Второ районно управление

гр. Перник

гл.инспектор

Иван Зеленков

гр. Перник,

ул. "Минск" № 6

телефон: 
076/ 67 00 31;
076/ 67 62 18

Районно управление-

Радомир

гл.инспектор

Валентин Кирков

Гр. Радомир,

ул. "Люлякова" № 3

телефон:
0777/ 82 411

Районно управление –

Брезник

гл.инспектор

Георги Мирчев

Гр. Брезник,

ул. "Андрей Михайлов" № 80

телефон: 
07751/ 38 47

Районно управление –

Трън

гл.инспектор

Жанета Соларова

Гр. Трън,

ул. "Хараламби Стоянов" № 1

 

телефон:
07731/ 30 44

 

Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”

Емил Марков

гр. Перник,

Пл. “Св. Иван Рилски” № 1 Б, ет. 11

телефон:
076/ 60 81 12

факс:
076/ 60 27 27

e-mail:
okic-pk@cp.government.bg

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”

гр.Перник

Николай Петров

гр.Перник,

ул.”Райко Даскалов” № 4

телефон:
076/ 60 27 27

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”

гр. Радомир

Тодор Тодоров

гр. Радомир,

ул.”Люлякова” № 3

телефон:
0777/ 824 72

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”

гр. Брезник

Чавдар Асенов

гр. Брезник,

ул.”Георги Бунджулов” № 4

телефон:
07751/ 38 73

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”

гр. Трън

Росен Марков

гр. Трън,

ул.”Мосаловска” № 1

телефон:
07731/ 21 60

Участък “Пожарна безопасност и защита на населението”

гр. Земен

Тодор Тодоров

гр. Земен,

ул.”Земенски манастир” № 11

телефон:
07741/ 24 59

Териториална дирекция “Национална агенция по приходите”

Румен Давидков

гр. Перник, пл.”Св.Ив.Рилски” № 1

телефон:
076/ 64 71 64;
076/ 64 71 78

е-mail:
td_pernik@ro14.nra.bg

Териториално звено “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Катя Панова

гр.Перник,

ул. „Св.св.Кирил и Методи” № 11 ет. 1

телефон:
076/ 60 07 89

e-mail: 
pk@grao.government.bg

Регионален отдел национален строителен контрол

Васил Мариянов

Гр. Перник,

Ул. “Търговска”  № 46

телефон:
076/ 60 01 12

факс:
076/ 60 20 88

e-mail: 
rdnsk_pernik@mail.bg

Служба по геодезия, картография и кадастър

Марийка Минтова

гр. Перник,

ул. “Търговска” № 46, ет.4

телефон:
076/60 01 63
факс:
076/ 60 01 62

e-mail: 
pernik@cadastre.bg

Областно пътно управление

Румен Сачански

гр.Перник,

ул. ”Софийско шосе” №31

телефон:
076/ 60 44 33

факс:
076/ 60 02 56

e-mail:
opu_pernik@abv.bg

Дирекция “Бюро по труда”

гр. Перник

Росен Симеонов

гр. Перник,

ул. „Радомир” № 1

телефон:
076/ 60 14 00

факс:
 076/ 60 25 24

e-mail:
dbt_pernik@abv.bg

Филиал гр. Радомир

Владин Владимиров

гр. Радомир

пл. „Свобода” №1

телефон:
0777/ 80 509

Филиал гр. Трън

мл.експерт

Теодора Исаева

гр. Трън

ул. „Мосаловска” №1

телефон:
07731/ 22 11

Филиал гр. Брезник

ст.експерт

Гюргия Йорданова

гр. Брезник

ул.„Елена Георгиева”№27

телефон:
07751/ 23 28

Дирекция “Инспекция на труда” Перник

 

Мария Захариева

 

Гр. Перник,

пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ет. 6

телефон:
076/ 60 14 84

факс:
076/ 60 14 84

e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg

Регионална дирекция “Социално подпомагане”

гр. Перник

Ивайла Касърова

гр.Перник,

пл.”Св. Иван Рилски” № 1Б

телефон:
076/ 60 09 54

факс: 
076/ 60 35 42

e-mail: rdsp_pernik@mbox.contact.bg

Дирекция “Социално подпомагане”

гр. Перник

Илиана Кованджийска

Гр. Перник,

ул. “Радомир” №1

телефон:
076/ 60 38 65

e-mail: dsp-pernik@asp.government.bg

Дирекция “Социално подпомагане”

гр. Радомир

Светослава Асенова

Гр. Радомир,

ул. “Св. Св. Кирил и Методии” №9

телефон:
0777/ 80 572

email: dsp-radomir@asp.government.bg

Дирекция “Социално подпомагане”

гр. Трън

Катя Божидарова

Гр.Трън,

пл. “Владо Тричков” №5

телефон:
07731/ 23 86

факс:
07731/ 30 38

e-mail: dsp-tran@asp.government.bg

Районно управление “Социално осигуряване”

Иво Пушев

гр.Перник,

ул. “Отец Паисий” № 50

телефон:
076/ 64 93 40

e-mail:
pernik@nssi.bg

Филиал гр. Радомир

 

Гр. Радомир,

Ул. “Дупнишка” №5

телефон:
0893/ 55 91 36

 

Регионално управление на образованието

Ваня Коконова

гр.Перник,

ул.”Св.Св. Кирил и Методий” № 11

телефон:
076/ 60 48 30;

e-mail:

rio_pernik@minedu.government.bg

Районна здравноосигурителна каса

д-р

Магдалена Христова

гр.Перник,

ул. “Кракра” № 2, ет. 6

телефон:
076/ 64 92 10

факс:
076/ 64 16 46

e-mail:
pernik@nhif.bg

Регионална здравна инспекция

д-р

Антоанета Григорова

гр.Перник,

ул.”Миньор” № 15

телефон:
076/ 60 18 81

e-mail: 
rzi_pk@b-trust.org

Многопрофилна болница за активно лечение “Рахила Ангелова” АД

д-р Валери Димитров

Гр. Перник,

ул. “Брезник” № 2

телефон:
076/ 68 82 11

e-mail:
mbalpk@abv.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите

Пламен Ангелов

гр. Перник,

ул. „Бл. Гебрев” № 15

телефон:
076/ 67 38 00

e-mail:
riew_pernik@abv.bg

Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”

д-р Нели Радоилова

гр. Перник,

пл. “Кракра” №39, ет.2

телефон:
076/68 81 72

факс:
076/68 81 51

e-mail:
dfz@dfz.bg

Областна дирекция “Земеделие”

Анна Цветкова

гр. Перник,

пл.”Кракра” № 1, Синдикален дом, ет.8

телефон:
076/ 60 34 81

e-mail:
odzgpernik@mail.bg

 

Общинска служба по земеделие

гр. Перник

Цеца Велинова

гр. Перник,

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 11

 телефон:
076/ 60 34 80

факс:
076/ 60 34 24

e-mail:
oszgpernik@mail.bg

Общинска служба по земеделие

гр. Радомир

Анелия Василева

гр. Радомир,

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 21

телефон:
0777/ 80 301

факс:
0777/ 80 059

e-mail:
oszgradomir@mail.bg

Общинска служба по земеделие гр.Брезник

Мая Петрова

гр.Брезник,

ул. “Андрей Михайлов” № 83

телефон:
07751/ 20 47

факс:
07751/ 38 46

e-mail:
oszgbreznik@mail.bg

Общинска служба по земеделие

гр. Трън

Мариола Попова

гр. Трън,

ул.”Хараламби Стоянов” № 1

телефон:
07731/ 30 79

факс:
07731/ 30 79

e-mail:
oszgtran@mail.bg

Общинска служба по земеделие

гр. Земен

Валери Райчев

гр. Земен,

ул. “Христо Ботев” № 3

 

телефон:
07741/ 21 62

факс:
07741/ 21 62

e-mail: 
oszgzemen@mail.bg

Общинска служба по земеделие

с. Ковачевци

 

Десислава Фигероа

с. Ковачевци

телефон:
07727/ 20 23

факс:
07727/ 20 23

e-mail: 
oszgkovachevci@mail.bg

Национална служба за съвети в земеделието

Ирена Топалова

гр. Перник,

пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ст. 304, 305

телефон:
076/ 60 29 32

e-mail: pernik.m@naas.government.bg

Регионална дирекция на горите

гр. Кюстендил

Здравчо Тодоров

гр. Кюстендил, ПК 2500,

бул. “България”  № 33

телефон:
078/ 505 10

Факс:
078/ 505 12

e-mail:
rugkustendil@iag.bg

 

Държавно горско стопанство

гр. Радомир

Веселин Владов

Гр. Радомир,

Ул.“Цар Освободител” №4

телефон:
0777/ 821 42

факс:
0777/ 824 01

e-mail:
dgsradomir@abv.bg

Държавно горско стопанство

гр. Брезник

Петър Савев

Гр. Брезник,

Ул.“Андрей Михайлов” № 108

телефон:
07751/ 38 88

факс:
07751/ 38 78

e-mail:
dgsbreznik@abv.bg

Държавно горско стопанство

гр. Земен

Людмила Иванова

Гр. Земен,

Ул. “Пещерско шосе” № 20

телефон:
07741/ 23 18

факс:
07741/ 24 57

e-mail:
dgs_zemen@abv.bg

Държавно горско стопанство

гр. Трън

Георги Георгиев

Гр. Трън,

Ул. “Явим Тошков” № 10

 

телефон:
07731/ 21 36

факс:
07731/30 41

e-mail:
dgs_tran@abv.bg

Държавно ловно стопанство

с. Кладница, община Перник

инж.Гергана Василева

 

С. Кладница, п.к. 2347

телефон:
0884 85 53 55

факс:
0887 86 48 68;

e-mail:
dlsvitoshko@abv.bg

отдел “Рибарство и контрол-Западна България” гр.София

Росен Николов 

гр.София,

бул.”Христо Ботев” № 17

Телефон:
02/80 51 651
Факс:
02/80 51 660

e-mail:
sofia@iara.government.bg

Регионална ветеринаромедицинкса служба

 

Гр. Перник,

Ул. “П. К. Яворов” № 26

телефон:
076/ 60 11 72

 

Областна дирекция по безопасност на храните

д-р Елза Драгомирова

Гр. Перник,

ул. „Пейо Яворов” № 25

телефон:
076/60 11 72

e-mail: RVS_14@nvms.government.bg

“Напоителни системи” ЕАД клон Струма – Места район

гр. Перник

Моника Милошова

гр.Перник,

ул. „Бели брег” № 3

телефон:
076/ 60 24 40

e-mail:
ns_pernik@abv.bg

Областен отдел “Автомобилна администрация”

Румен Крумов

гр. Перник,

ул. „Отец Паисий” № 2

телефон:
076/ 60 26 70

телефон и факс:
076/ 63 00 48

e-mail: dai_pernik@mail.bg

rdaa_pernik@rta.government.bg

Областна пощенска станция

Роза Стоилова

Гр. Перник,

пл. “Кракра” № 1

телефон: 076/ 60 07 90

Факс: 076/ 60 05 67

Комисия за защита на потребителите-

Звено гр. Перник

ст.инспектор

Елена Гюрова

Гр. Перник,

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 11 ет. 3

 

телефон:
076/ 60 33 12

e-mail: pernik@kzp.bg

elena_g73@abv.bg

Мрежови експлоатационен подрайон

гр. Перник

Асен Асенов

Гр. Перник,

ул. “Света Петка” № 65

телефон:
076/ 64 96 01

e-mail:
aasenov@sfo.eso.bg

“Водоснабдяване и канализация” ООД

гр. Перник

Иван Витанов

Гр. Перник,

Ул. “Средец” №11

телефон:
076/ 64 98 15

факс:
076/ 64 98 31

e-mail:
vik_pernik@abv.bg

„Информационно обслужване” АД

Златка Брадварска

Гр. Перник,

ул. "Отец Паисий" №2

телефон: 076/604 774

факс: 076/601 993

e-mail:pernik@is-bg.net

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия