Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Нормативно основание:· Правилник за устройството и дейността на Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет

Предмет на дейност: Осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местни институции,неправителствените организации и гражданите от различни етноси, с цел формиране и реализация на националната политика по отношение на етническите и демографски въпроси.

Председател: арх. Михаил Михайлов Областен управител на Перник

Секретар: Валентина Сандева Мл.експерт по етнически и демографски въпроси в Дирекция „АКРРДС”, Областна администрация Перник

Състав: Заместник кметовете от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, отговарящи по етническите и демографските въпроси,/или упълномощени от тях лица/, ръководителите на РИО на МОН, РДСП, РЦЗ, РДНСК, РИОКОЗ, ТСБ, Дирекция ”Бюро по труда”, РД”Полиция”, Областна дирекция “Земеделие и гори”, председатели на ромски неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ.

П Р О Т О К О Л    № 1 / 11.06. 2015г. От заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия