Намирате се в: Начало Автобиография
mihajlov
Областен управител на Област Перник: Михаил Михайлов
 
Дата и място на раждане: 08.11.1966г.
 
Семейно положение:женен
 
Висше образование: Висш институт по архитектура и строителство-гр.София
 
Специалност: Архитект
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; 
2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
5. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
6. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; 
7. спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;
8. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация; 
9.  организира разработването на областната стратегия за развитие; 
10. внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие.
11. организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
12. ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана;
13. утвърждава областните транспортни схеми;
14. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
15. прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
16. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
17. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда; 
18. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
19. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
20. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
21. Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Приемен ден на Областния управител: всеки последен вторник на месеца, от 10.00 до 12.00 часа

     (след предварително записване на гражданите). 

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел.: +359 76 64 99 10

факс: +359 76 60 47 55