Новини
Областният съвет за намаляване на риска от бедствия стартира разработването на план за действие при извънредни ситуации
11.09.2018
Областният управител Ирена Соколова проведе първо заседание за тази година на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, на което стартира разработването на план за защита при бедствени ситуации в област Перник.
Присъстваха членовете на съвета, сред които директори на териториални структури, кметове на общини и председатели на общински съвети.
"Целта на днешното заседание е разработване на нов план за защита от бедствия в област Перник. За подготовката по изготвянето на документа се извършиха действия съгласно Националния план и предложената структура за разработване на Областен план. На база на това създадаваме четири работни групи – една основна, която да разработи цялостната структура на плана и три, които да изготвят преките мерки към него – при наводнения, земетресения, ядрена (радиационна) авария. Смятам, че е от първостепенна важност да се създаде институционалната рамка и координацията между по-широк кръг от участници в процеса на организиране на превантивни дейности, които биха намалили в голяма степен риска от бедствия и аварии на територията на област Перник", каза Соколова.
На срещата представители на «Геозащита» ЕООД Перник, Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» и РДГ Кюстендил докладваха за картографираните рискове от бедствия. Представено беше и актуалното състояние на доброволните формирования на територията на областта и перспективите за тяхното развитие.
Сред задачите на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия са анализиране и оценка на обстановката при бедствия, взимане на решения относно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, информиране на населението и предприемане на адекватни и своевременни действия действия.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия