Новини
Областен координационен център по обхващане и включване в образователната система на отпадналите деца и ученици беше създаден към областния управител
10.09.2018
Ирена Соколова проведе работна среща за създаването на Областен координационен център и изпълнение на Постановление №100 на МС от 08.06.2018 г. за функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
За целите на Механизма кметовете на общини разпределят територията на общината на райони на обхват, които включват прилежащия район на една или повече образователни институции. Началниците на регионалните управления на образованието създават със заповед и актуализират екипите за обхват. Екипите за обхват включват представители на регионалните управления на образованието, на съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование от района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция "Социално подпомагане" и на съответната областна дирекция/районно управление на МВР, регионалните здравни инспекции и др.
За функционирането на механизма се внедрява, развива и управлява Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ), чрез която директорите на дирекции "Социално подпомагане" предоставят информация за необхванати деца, отпаднали или с риск от отпадане от образователната система. Регионалните здравни инспекции следят за истинността на представените медицински бележки или други медицински документи.
Координационното звено (център) ще координира работата на ведомствата и системата от мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от Област Перник от образователната система.
По време на заседанието беше представен напредъка в работата на екипите по обхват, за чиято дейност се въвеждат нови изисквания. Очертани бяха и основните предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. По данни на Регионалното управление по образованието - Перник, се запазва трайно тенденцията за намаляване броя на отпадналите ученици.
През 2017/2018 учебна година на територията на област Перник са сформирани 24 екипа за обхват, в състава на които са включени общо 314 представители на училища, детски градини, общини, дирекция „Социално подпомагане” Перник, ОД на МВР Перник и РУО – Перник. От тях: 120 са от училища, 69 от детски градини, 42 от общини, 39 от Дирекция „Социално подпомагане” - Перник, 34 от ОД на МВР – Перник и 10 от РУО – Перник. Членовете на екипите са посетили 1459 адреса по един или няколко пъти. В резултат от извършените обходи са върнати в училищата и детските градини 137 деца и ученици, в т.ч. в община Перник – 92; в община Радомир – 27; в община Трън – 11; в община Брезник – 4 и в община Ковачевци – един ученик. През 2018/2019 г. учебна година екипите за обхват в област Перник са 27.
Създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст подкрепя изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване. Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.
На 19 септември, в Перник, ще се проведе съвместна среща между Регионалното управление по образованието и директори на училища от областта за продължаващите дейности по Механизма за връщане на отпаднали ученици.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия