Новини
Извършени дейности през 2017 г. по общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики бяха обсъдени на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/
08.11.2017

Извършени дейности през 2017 г. по общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики бяха обсъдени на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/.

Една от основните точки на дневния ред на заседанието на ОССЕИВ беше представянето на извършениете дейностите по изпълнението на общинските планове за интеграция на ромите за 2017 г.

На председателстваното от заместник областния управител инж. Васил Павлов заседание, представители на общините на територията на област Перник представиха подробни доклади за етапа на изпълнение на заложените планове.

От изнесените данни стана ясно, че всички общини работят целенасочено за интеграция на ромското население и с фокус върху зададената структурна рамка на Националната стратегия в приоритетни сфери: образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост. Основни цели са повишаване на здравната култура и образователната квалификация на ромското население. Във всяка община има назначен здравен медиатор, който подпомага комуникацията с жителите от ромски произход. Създадени са условия за социализация на децата в яслите и детските градини.

Жилищните потребности на социално слабите семейства от ромски произход в област Перник, са удовлетворени, чрез предоставянето за ползване на общински жилища.

Община Перник е кандидат по ОП "Регионално развитие" и е заявено желание за изграждането на социални жилища и така да бъде преодолян проблема с жилищната политика. След изграждането на домовете, те щебъдатпредоставени намлади семейства от малцинствените групи.

Община Брезник работи по проект "Подкрепа за предучилищно образование" по ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж". В проекта са обхванати всички деца от детска градина "Брезица" в град Брезник.

Съвета прие единодушно и изменения в правилника му за работа.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия